« 

Com'era beddu jucari â mmiffa,
â 'mpalu e spalu e appoi ô baddu.
Com'era beddu jucari ê ligna,
ô sciancateddu e appoi â 'ngugna.

Pani jancu e tocca â mamma,
pani niuru e nesci fora,
cca criscìu tantu 'n peri
arreri a porta ddô varveri.

Caricabotti e viri ca vegnu,
nô cumpagnu non mi tegnu.
N'haiu centu e û sai chi fazzu ?
dicu nenti e non nni sacciu.

Ccû tuppèttiri e lazzati
ci jucati a li pizzati?
cariola a pallineddi,
spadi, puspira e ruccheddi.

 »
(G.Catania-F.Trovato)